Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen  Avgifter Styrelsen  Bilder Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Huldran 1

"Huldran 1" är fastighetsbeteckningen för gemensamhetsanläggningen. Den omfattar P-platser (hyrparkering), garage, gångvägar, takbrygga och stege, grönytor, planteringar, färskvatten- spill- och dagvattenledningar med tillhörande brunnar, gatubelysning inom området, central-TV-anläggning, vattenmätare och utrymmen för sophantering.

 

Bild, Huldran 1
Grönt = Planteringsyta, Grått = Asfalt, betongplatta, Brunt = Grusyta,
Gult = lekplats, Lila = Garage, förråd, Blå = Takbrygga och stege,
Rött = Belysningsstolpe

Observera alltså att de grönytor som samfälligheten sköter är de som är grönmarkerade på kartan ovan. Detta innebär att häckar som växer vid husen utefter gångvägarna tillhör tomterna och sköts av respektive boende (undantag är häckar som växer vid gavlarna på Söndagsgatan 4, 12, 14 och 22. Grönytorna utanför området sköts av kommunen.

Bilden är från lantmäteriförrättningen och innefattar hur området ser ut.


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening